Keskkonnaloa taotluse teade

Teatame, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse KMG OÜ (registrikood 16196755; aadress Betooni tn 28, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond; edaspidi ka ettevõte) 04.01.2022 esitatud paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa (edaspidi ka õhusaasteluba või keskkonnaluba) nr L.ÕV/332757 muutmise taotluse. Ettevõte taotleb õhusaasteloa nr L.ÕV/332757 muutmist seoses muutunud seadusandlusega kooskõlla viimisega.
Ettevõtte käitis (edaspidi ka Sillamäe ABT) asub Ida-Viru maakonnas Sillamäe linnas Kesk tn 2 (registriosa nr 649408; katastritunnus 73501:001:0169) kinnistul. Ettevõtte põhitegevusala on teede ja kiirteede ehitus (EMTAK kood 42111) ning lisategevusala mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine (EMTAK kood 23991). Sillamäe ABT-s toimub asfaltbetoonsegu tootmine ning käitise planeeritavaks tootmismahuks on kuni 70 000 tonni aastas. Käitise planeeritav tööaeg on kuni 1400 tundi aastas, ajavahemikul 1.aprillist kuni 31. detsembrini.
Ettevõte kasutab teisaldatavat asfaltbetoonitehast (mudel Amomatic 240). Kuivatustrumli soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 18,6 MWth ning selle tarbeks kasutatakse aastas kuni 700 tonni põlevkiviõli (kerge fraktsioon). Kuivatustrummel on varustatud DISA kottfiltripaketiga, mille tööefektiivsus tahkete osakeste (PM-sum) püüdmisel on 99,59%. Lisaks on käitises bituumenmahutid (2x 45 m3) ning diiseljõujaam, mille nimisoojusvõimsus on 0,667 MWth ja mille tarbeks kulub aastas kuni 70 tonni diislikütust. Ettevõtte käitis on ümbritsetud tootmis- ja maatulundusmaadest ning lähimad elamud asuvad heiteallikatest ca 300 m kaugusel lõuna suunas. Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardi andmetel ei paikne tootmisterritooriumil ega selle vahetus läheduses kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 alasid.
Keskkonnaloa nr L.ÕV/332757 muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-118073 all, taotlus nr T-KL/1010539-2.
Taotlusmaterjalide alusel on valminud muudetud keskkonnaloa nr L.ÕV/332757 eelnõu ja keskkonnaloa muutmise korralduse eelnõu (edaspidi eelnõud).
Поделиться:
image_print

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.