Аукцион по аренде городского имущества Силламяэ

Городское управление Силламяэ организует письменный аукцион на право пользования установленными на городском променаде павильонами на основании договора аренды.

В аренду сдаются:

1) Павильон №1 — расположен в районе бульвара Мере и моста Робинзонов, площадь павильона 11,4 м2 и навес 15,8 м2;

2) Павильон № 2 — расположен между подъездной дорогой к улице Вески и пешеходной дорожкой пивоварни, площадь павильона 11,4 м2 и навес 15,8 м2;

3) Павильон № 3 — расположен между подъездной дорогой к улице Вески и пешеходной дорожкой пивоварни, площадь павильона 11,4 м2 и навес 15,8 м2.

Целью использования павильонов является предоставление услуг или организация питания на променаде.

Подробно с условиями проведения аукциона можно ознакомиться ниже

Sillamäe Linnavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise linnavara üürilepingu alusel kasutusse andmiseks

Sillamäe Rannapromenaadil aadressil Sõtke üldmaa rajatavate paviljoni:

 1. Paviljon nr 1 – asub Mere puiestee ja Robinsoni silla lähedal, paviljoni ruum
  11,4 m2 ja varikatus 15,8 m2;
 2. Paviljon nr 2 – asub Veski tn juurdepääsutee ja pruulikoja jalgtee vahel, paviljoni ruum 11,4 m2 ja varikatus 15,8 m2;
 3. Paviljon nr 3 – asub Veski tn juurdepääsutee ja pruulikoja jalgtee vahel, paviljoni ruum 11,4 m2 ja varikatus 15,8 m2.

Paviljoni kasutamise otstarve – rannal või rannapromenaadil teenuste või toitlustuse pakkumine.

Enampakkumise üüritasu algsuurus:

Paviljon nr 1 — 50 euro kuus (ei sisalda tasu kommunaalteenuste eest);

Paviljon nr 2 — 50 euro kuus (ei sisalda tasu kommunaalteenuste eest);

Paviljon nr 3 — 50 euro kuus (ei sisalda tasu kommunaalteenuste eest).

Enampakkumise osavõtutasu – 32 eurot (ei tagastata).

Tagatisraha – 50 eurot.

Iga pakkuja võib esitada pakkumuse ühe või mitme paviljoni kohta. Kui pakkumus esitatakse mitme paviljoni kohta, tuleb pakkumuses ära näidata üüritasu iga paviljoni kohta eraldi ning iga paviljoni kohta tuleb tasuda osavõtutasu ja tagatisraha. Enampakkumise võitja selgitatakse iga paviljoni kohta eraldi kõrgeima pakutud üüritasu alusel.

Nõudmised pakkujale:

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.

Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult või esindaja kaudu:

 1. enampakkumise läbiviimisega seotud isikud (enampakkumise korraldajad, alghinna määrajad, isikud, kelle pädevusse kuulub enampakkumise tulemuste kinnitamine) ja nende abikaasad ning otseliinis sugulased;
 2. riiklike ja kohalike maksude võlglased ning isikud, kellel on linna ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused.

Üürilepingu põhitingimused:

 • üürilepingu kehtivuse alguskuupäev on alates 6. juunist 2022. a;
 • üürilepingu tähtaeg – 3 aastat;
 • üüritasu rakendatakse kõrghooajal terve kuu eest aprillist septembrini, hooajavälisel ajal oktoobrist märtsini üüritasu ei rakendata;
 • üürniku lahtiolekuaeg kõrghooajal aprillist septembrini vähemalt 5 päeva nädalas, sh reede, laupäev, pühapäev ja riigipühadel; üürniku lahtiolekuaeg madalhooajal üürniku äranägemisel;
 • üürilepingu objekti (sh paigaldatud mööbel, köögi- ja tehnoloogiaseadmed) hooldus ja remont üürniku kulul;
 • üürnik tasub kommunaal- ja teised kulud, mis on seotud üüripinna kasutamisega, sh tasumine elektri, vee ja kanalisatsiooni eest arvestite näitude järgi;
 • üürnik kohustub oma jõududega ja omal kulul hoidma korras üürilepingu objekti ümbritsev territoorium üürilepingus toodud piirides;
 • ruumide koristus ning olmeprügi väljaveo lahendab üürnik iseseisvalt ja oma kulul;
 • üürilepingu objekti hooldus ja remont üürniku vahendite arvelt, lepingu kehtivuse ajal ega lepingu tähtaegsel lõppemisel remonditööde kulud üürileandja ei hüvitata;
 • üürnik võib teha üüripinnas muudatusi – remonttöid ja parendustöid – ainult poolte kirjalikul kokkuleppel, milles sätestatakse muu hulgas selliste tööde tegemise maht ja tingimused;
 • üürnik kohustub kasutama üüripinda heaperemehelikult ning täitma tuleohutust reguleerivaid õigusakte, samuti muid riigi asutuste ja Sillamäe linna poolt esitatavaid nõudeid ning omal kulul varustama üüripinna tulekustutusvahenditega ja riigi asutuste poolt esitatavate nõuete täitmiseks vajalike vahenditega;
 • üüritasu, ja teiste kulude mitteõigeaegsel tasumisel maksab üürnik viivist 0,1 % päevas iga maksmisega viivitatud päeva eest tasumata summast lähtudes.

Üürilepingu eritingimused:

 • Paviljonis nr 1 tegutseb samal ajal ka linna turismiinfopunkt;
 • üürnik kohustub töötama ka linna-, spordi-, ja pidulike ürituste ajal Sillamäe Linnavalitsuse avalduse alusel.

Kirjalik enampakkumine toimub 23. mail 2022.a kell 11:00 Sillamäe Linnavalitsuse hoones aadressil Kesk tn 27.

Pakkumine tuleb esitada 23. maiks 2022. a kell 10:55 Sillamäe Linnavalitsusele postiga aadressile: Kesk tn 27, Sillamäe linn 40231 või e-postiga linnavalitsus@sillamae.ee. Pakkumisel peab olema märgusõna „Sillamäe Rannapromenaadil aadressil Sõtke üldmaa rajatavate paviljoni üürile andmiseks kirjalik enampakkumine « kandvas kinnises ümbrikus.

Kirjalik pakkumus peab sisaldama:

 1. vabas vormis avaldus pakkumisel osalemise soovist koos pakkuja rekvisiidiga (pakkuja nimetus/nimi, registrikood/isikukood või sünniaeg, aadress, telefon) ja nõusolek kasutusala kasutusse võtmiseks enampakkumiseks kehtestatud tingimustel, mis on tõendatud volitatud isiku allkirjaga;
 2. üürilepingu objekti kasutusotstarbe kirjeldust;
 3. sõnadega ja numbritega kirjutatud üüritasu pakkumus;
 4. panka ja arveldusarve numbrit, kuhu saab enampakkumise mittevõitnud osalejale tagatisraha tagastada;
 5. maksekorralduste koopiad, mis kinnitavad osavõtutasu ja tagatisraha ülekandmist Sillamäe Linnavalitsuse arveldusarvele EE772200001120046943 Swedbank või arveldusarvele EE051010552021647003 SEB pangas.

Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud.
Ümbrikute avamine toimub 23. mail 2022.a kell 11:05 Sillamäe Linnavalitsuses, Kesk 27.
Enampakkumise tulemused kinnitab Sillamäe Linnavalitsus. Kirjaliku enampakkumise võitja poolt tasutud tagatisraha tasaarvestatakse üürilepingu sõlmimise korral lepingu alusel tasumisele kuuluvate summadega. Teistele osavõtjatele tagastatakse tagatisraha 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist Sillamäe Linnavalitsuse poolt.
Lisainfo saamiseks pöörduda Sillamäe Linnavalitsuse linnamajanduse osakonda Kesk 27 kab.106, telefon 3925712, e-post: aleksandr.pahhomov@sillamae.ee
Kasutusala tutvumiseks leppida eelnevalt kokku telefonil 3925712.

Paviljoni projekt 1

Paviljoni projekt 2

Поделиться:
image_print

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.