Kohtla-Järve Linnavolikogu kinnitas Järve põhikooli riigistamise
Кохтла-Ярве

Kohtla-Järve linnavolikogu istung, mis leidis aset 26. mail, arutas kuus päevakorra küsimust, millest olulisemad olid seotud Järve põhikooli üleandmisega riigihaldusesse ja lastevanemate kuludega, kelle lapsed käivad koolieelsetes lasteasutustes. Päevakorra küsimus, mis oli seotud linnavalitsuse struktuuriga arutlusele ei läinud, samas linnavalitsuse põhimääruse muudatused said seadusliku kinnituse. Nädalaleht Panorama tutvus otsuste eelnõudega ja jälgis volikogu istungi veebiülekannet

Linnavalitsuse struktuur jääb muutmata

Volikogu istungi esimese päevakorra küsimuseks pidi olema linnavalitsuse ettepanek kinnitada linnavalitsuse uus struktuur ja teenistuskohtade koosseis. Teema arutamisega alustati juba eelmise kuu istungil, kuid siis eelnõu kinnitamiseni ei jõutud. Ka sellel korral peale tulist vaidlust otsustai teema päevakorrast maha võtta.

Volikogu liikme Jaanek Pahka ettepanekul arutas volikogu muutusi linnavaitsuse põhimäärust. Muudatuste ettepanekud põhiliselt puudutasid ametiasutuste struktuuri ja ametiasutuste teenistustest. Kohtla-Järve linnas on järgmised ametiasutuste teenistused – linnakantselei, finantsteenistu, majandusteenistus, arenguteenistus, sotsiaalteenistus ning haridus- ja kultuuriteenistus.  Nende teenistuste juhid peavad tööle määramisel konkursi. Volikogu kinnitas esitatud eelnõu. Samas küsimuses sisuliselt alternatiivse eelnõu esitas SDE fraktsioon, kuid 13 esitatud muutuste ettepanekut ei leidnud volikogu enamuse poolehoidu.

Soodustused lasterikastele peredele

SDE fraktsiooni ettepanekul võttis linnavolikogu arutamisele linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kehtiva korra muutmise. Mis on muutuste sisu? Pakutud olid järgmised muutused: lasteaia direktoril on õigus vanema avalduse alusel ja hoolekogu ettepanekul ning võttes aluseks perekonna majandusliku olukorra, vabastada oma käskkirjaga osalustasu maksmisest 50% ulatuses vähekindlustatud pere (peres 2 või rohkem last) vanemad, kelle lasteaias käiv laps on kantud Eesti rahvastikuregistrisse Kohtla-Järve linna elanikuna.  Vaatamata sellele, et eelnõu võeti poolt häälte enamusega vastu, peab märkima tulist vaidlust, mis tekkis SDE fraktsiooni ja juhtiva (eelarve) komisjoni vahel. Sisuliselt oli kahe erakonna – SDE ja Reformierakonna poliitiliste vaadete avalik ettekanne.

Keskraamatukogu sai uue põhimääruse

Järgmisena arutasid ja kinnitasid linnavolikogu liikmed Kohtla-Järve keskraamatukogu põhimääruse. Ettekande selles küsimuses esitas haridus- ja kultuuriteenistuse abilinnapea Kristiine Agu. Kohtla-Järve Keskraamatukogu põhimäärus sätestab raamatukogu tegevuse eesmärgi ja ülesanded, juhtimise korralduse ja struktuuri, vara valdamise ja kasutamise korra, finantseerimise alused, aruandluse ja järelevalve ning ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise korra. Peab märkima, et keskraamatukogul on koln haruraamatukogu – Ahtmes, Orul ja Sompas. Raamatukogu põhiülesanne on pakkuda kasutajakeskset raamatukogu- ja infoteenust, teavikute kogumine, säilitamine ja lugejale kättesaadavaks tegemine ning avalike andmebaaside kasutamise võimaldamine.

Järve põhikooli riigistamine liigub plaanipäraselt

Hiljuti EV haridus-ja teadusministri Liina Kersna Ida-Virumaa külastuse ajal tõusis päevakorda munitsipaalkoolide üleandmine riigi haldusesse. Muudatused koolivõrgus puudutavad ka Kohta-Järve linna. Seoses Kohtla-Järve Järve Kooli üleandmisega riigile pidi linnavolikogu kinnitama vastava halduslepingu. Järve kooli pidamine läheb üle Haridus- ja Teadusministeeriumile 1. septembril 2022.

Võib tekkida küsimus – kas munitsipaalkooli riigistamine näitab, et kohalik võim ja kool ei saanud oma ülesannetega hakkama? Mitme linnavolikogu liikme sõnavõttudes kõlas kindel seisukoht – peame rõõmustama, et toimuvad muudatused haridusvõrgus, mis kindlasti toovad positiivsust ka hariduse tasemes. Kooli  riigistamine toob endaga kaasa ka linna eelarve kulude märkimisväärse vähendamise.

 Linn näitab valmidust koostööks ettevõtjatega

Üks kinnistu võõrandamisega küsimus oli seotud kinnistuga aadressil Endla 4d. Volikogu otsustas anda luba Kohtla-Järve Linnavalitsusel võõrandada otsustuskorras MDV Ekspress OÜ-le nimetatud kinnistu hinnaga  11000 eurot. Kinnistul asub ehitis, mida Kohtla-Järve Lastekodu kasutas  saun-pesumajana.  Alates aastast 2011 Kohtla-Järve Lastekodu ehitist enam ei kasutanud, hoone seisis tühjana kasutuseta. Hoones tekkis tulekahju 2013. aastal, mille tõttu hoone sai kannatada. Kohtla-Järve Linnavalitsus andis 2015. a novembril nimetatud hoone üürile MDV Ekspress OÜ-le  tähtajaga 10 aastat.  Hoone üürniku poolt tehtud tööd maja välisilme parendamiseks on linnaruumi muutmise seisukohast positiivse mõjuga tegevused. Üürnik on oma panusega hoone korrashoiu ja territooriumi heakorrastamise tegemisel eeskujulikult mõjutanud ümbritsevat ala. Avalikus ruumis linnas on inimestele oluliseks faktoriks visuaalne pilt, mille osa on ka majade fassaadid ning hoonestuse välisilme on silmatorkav oma seisundi poolest. Seega hoone üürniku poolt tehtud kulutused ja parendustööd on suunatud ka avalikkusele. MDV Ekspress OÜ juhatuse liige Dmitry Masalov esitas 25. oktoobril 2021. a linnavalitsusele kirja, us väljandas valmisolekut taotluse üüritud objekti välja ostmiseks, mis nüüd sai ka linnavolikogu kinnituse.

Jana Kuiv

Allikas https://virupanorama.ee/et/archives/9148

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *