Jõhvi valla volikogu soovib vägisi saada Jõhvi linna volikoguks
Panorama

19.mail toimunud Jõhvi vallavolikogu istungil oli arutusel ja hääletamisel kaheksa päevakorra küsimust. Vastuvõetud otsuste alusel ootab valla inimesi rahvahääletus märksõnaga Jõhvi vald vs Jõhvi linn, peale selle kinnitati bussisõidu hinnad ning soodustused. Ei unustanud rahvasaadikud ka ise ennast – kinnitasid volikogu liikmetele tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise. Nädalaleht Panorama tutvus volikogu istungi eelnõudega ja jälgis istungit veebiülekannet.

Jõhvi vallavolikogu istungitel on juba välja kujunenud kindel stsenaarium. Iga istung algab Aleksei Naumkini järjekordse arupäerimisavalduse ettelugemisega ja istung lõpeb vallavanama vastustega eelmisel istungil esitatud arupärimisele. Paistab, et nii Naumkinile, nii ka Toomelile on see demokraatia „lavastus” muutunud rutiinseks. Naumkin ei saa teisiti käituda, ees on Riigikogu valimised ja Jõhvi valla volikogus on hea võimalus kord kuus „olla pildidl”. Toomel samuti ei saa arupärimisele mitte vastata, kirjalikult ja suuliselt. Selline on omavalitsuse töökorraldus. Kuid juhtub ka erandeid. Sellel korral Naumkin loobus Toomeli suuliste vastuste kuulamisest, aga uue arupärimise tavapäraselt ikka esitas. Arupärimine puudutab vallavanema viimaste kuude õppereise. Kokku oli neid 7, õppereiside geograafia oli Horvaatiast kuni Saaremaani. Arupärija soovib teada, millised olid õppereiside eesmärgid ja millist kasu valla elule toovad sellised õppesõidud? Palju maksid hotellid ja millised olid muud kulud?

19.mai volikogu istung algas huvitava küsimuse arutamisega. Juba pikemat aega on vallamajast ja volikogu koalitsioonis kuulda sõnumit vajadusest muuta omavalitsuse liiki – Jõhvi vald muutuse tulemusena saaks linna staatuse. Analoogiat näeme näiteks Narva-Jõesuus, kus omavalitsuse liik on linn. Kõik endised Vaivara valla külad/alevid on Narva-Jõesuu linna halduses. Jõhvis on sellist muudatust võimalik teostada ainult rahvahääletuse tulemusena. Volikogu esimehe Vallo Reimaa arvates Jõhvi linn ootab juba ammu linnaõiguste taastamist, nüüd ei peaks kehtivad seadused omavalitsuse liigi muutmist. Volikogu otsustas korraldada Jõhvi valla territooriumil rahvahääletuse, kus otsustamisele pannakse ainult üks küsimus: „Kas toetate Jõhvi valla haldusüksuse liigi muutmist Jõhvi linnaks?”. Rahvahääletus peaks toimuma selle aasta juunis.

Järgmisena arutasid volikogu liikmed oma töötasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suurust. Jõhvis on juba saanud traditsiooniks igal volikogu istungil kinnitada uus hüvitiste pakett. Eelmisel korral kinnitati hüvitised vallavalitsuse juhtidele, nüüd on järg ka volikogu liikmetel. Otsuse autorid väidavad, et eelnõu vastuvõtmisega täiendavaid kulusid ei teki. Samuti ei kaasne sisulisi organisatsioonilisi muudatusi.

Üheks volikogu rutiiniks on komisjonide koosseisude muudatuste kinnitamine. Nii ka sellel korral muutus hariduskomisjoni ja spordikomisjoni koosseis. Hariduskomisjoni esimehe Tea Allikmäe ettepanekul arvati välja komisjoni koosseisust Anne Uttendorf ja Ilona Kaldre. Anne Uttendorf esitas ise avalduse, seoses töökoha muutmisega, samas ta jätkab kultuurikomisjoni liikmena. Ilona Kaldre aga ei osalenud ühelgi hariduskomisjoni koosolekul, kokku kais komisjon koos viiel korral. Spordikomisjoni esimeehe Timo Muttaneni ettepanekul arvati komisjonist välja Jevgeni Barsunov. Põhjuseks nimetati mitteosalust komisjoni töös.

Valla ehitustegegevust on võimalik teostada ainult kinnitatud detailplaneeringute alusel. Üheks päevakorra punktiks 19. mai vallavolikogu istungil oli Jõhvi linna Pargi 37a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine. Selle planeeringu menetlemine algas juba jaanuaris 2020. Planeeringuala hõlmab Pargi tn 37a kinnistut (100% elamumaa, pindala 1523 m², hoonestamata) ja osaliselt Pargi tänav L11 kinnistut (100% transpordimaa, pindala 10167 m²). Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 1800 m². Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Pargi tn 37a kinnistu kasutussihtotstarbe muutmine elamumaast ärimaaks. Lisaks määratakse detailplaneeringuga liikluskorralduse, tehnovõrkude, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtteid.

Praktiliselt kõiki Jõhvi valla elanike puudutab uus avalike bussiliinide sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kord. Rahvasaadikud kehtestasid Jõhvi valla avalikel bussiliinidel pileti ostmisel bussis ühekordse sõidupileti hinnaks 2,00 eurot. Elektroonilist sõidukaarti kasutades on hinnad järgmised: ühekordne sõidupilet 1,00 eurot; päevapilet 2,50 eurot; viie päeva pilet 6,00 eurot ja kolmekümne päeva pilet 20,00 eurot. Jõhvi valla avalikel bussiliinidel on tasuta sõidu õigus kõikidel isikutel, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Jõhvi vald. Samuti kehtivad soodustused lastele ja puuetega inimestele.

Bussipiletitega ja erinevate soodustustega seotud teavet peab vallavalitsus kindlasti veel mitmel korral selgitama ja muutustest operatiivselt teatama.

Järgmine vallavolikogu istung on kavandatud 16. juunile. Kui sellel korral jõuti kaheksa päevakorra punkti arutada ning hääletada 40. minutiga, siis järgmisel korral nii välkkiiret istungid kindlasti ei toimu. Päevakorda tuleb valla lisaeelarve ja valla põhimääruse uus redaktsioon.

 Jana Kuiv

Allikas https://virupanorama.ee/et/archives/9036

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *