SILLAMÄE LINNAVALITSUS OTSIB OMA MEESKONDA LINNAMAJANDUSE SPETSIALISTI

Linnamajanduse spetsialisti ametijuhend (2)

1.     Üldsätted

 • Sillamäe Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsuse) linnamajanduse spetsialisti võtab teenistusse ja vabastab teenistusest Sillamäe linnapea, kooskõlastades linnamajanduse osakonna juhatajaga.
 • Linnamajanduse spetsialist allub vahetult linnamajanduse osakonna juhatajale.
 • Linnamajanduse spetsialisti äraolekul asendab teda linnamajanduse osakonna juhataja ettepanekul linnapea poolt määratud ametnik.

2. Ametikoha eesmärk

Linnamajanduse spetsialisti ametikoha eesmärgiks on:

 • Liikluse korraldamine ja ohutuse tagamine Sillamäe linna teedel ja tänavatel;
 • Sillamäe linna ühistranspordi korraldamine;
 • Sillamäe linna teeregistris peetavatesse andmekogudesse vajamineva info koondamine, sisestamine, säilitamine ja vajadusel väljastamine.
 1. Teenistusülesanded

Linnamajanduse spetsialist :

 • Planeerib ja korraldab linna tänavate, teede ning treppide remonttöid ja hooldamist;
 • Korraldab linna tänavate ja teede märgistamistöid ning liiklusmärkide paigaldamist;
 • Korraldab teeregistri andmete kogumise, töötlemise, väljastamise ja säilitamise.
 • Korrigeerib linna liikluskorralduse skeemi (teede ja tänavate märgistamine ning liiklusmärkide paigaldamine);
 • Kontrollib ja korraldab linna ühistranspordi tööd vastavalt ühistranspordiseadusele.
 • Korraldab hulkuvate loomade püüdmist vastavalt “Koerte ja kasside pidamise eeskirjale”.
 • Esitab ettepanekud Sillamäe Linnavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade täiendamiseks ja muutmiseks.
 • Korraldab päästetööd
 • Korraldab veekvaliteedi uurimist suplusaladel.
 • Valmistab ette pakkumise kutse dokumendid vastavalt riigihangete seadusele linna tänavate ja teede remonditööde ning linna ühistranspordi teenuste osutaja leidmiseks.
 • Korraldab konkursid vastavalt kehtivatele nõuetele.
 • Koostab ja vormistab konkursi võitjatega lepingute eelnõud.
 • Kontrollib töövõtjatega sõlmitud lepingute täitmist.
 • Korraldab osakonda suunatud kirjade ja avalduste lahendamise ning nendele vastamise oma valdkonna küsimustes.
 • Teeb koostööd firmade, teiste asutuste ja linnavalitsuse struktuuriüksustega oma valdkonna küsimustes.
 • Võtab vastu elanikke ja Sillamäe linna hallatavate asutuste esindajaid oma valdkonda puudutavates küsimustes.
 • Linnavalitsuse nimel on pädev osalema väärtegude kohtuvälise menetlejana.
 • Valmistab ette Sillamäe Linnavalitsuse korralduste projektid vastavalt ametiülesannetele.
 • Osaleb linnavalitsuse ja linnavolikogu poolt moodustatud komisjonide töös.
 • Täidab linnapea, aselinnapea (kes kureerib linnamajandusosakonna tegevust) või linnamajandusosakonna juhataja poolt antud tööga seonduvaid ühekordseid ülesandeid.
 1. Õigused

Linnamajanduse spetsialistil on õigus:

 • saada Sillamäe Linnavalitsuse struktuuriüksustelt ja isikutelt dokumente ja infot, mis on vajalikud ametijuhendis märgitud tööülesannete täitmiseks;
 • saada tööks vajalikku täienduskoolitust vastavalt reaalsetele võimalustele;
 • saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja bürootehnikat ning tehnilist abi nende kasutamisel;
 • teha omapoolseid ettepanekuid linnavalitsuse töö paremaks korraldamiseks.
 1. Kohustused

Linnamajanduse spetsialist on kohustatud:

 • hoidma teenistusülesannete täitmisel talle teatavaks saanud informatsiooni, mis võiks kahjustada linnavalitsuse, selle struktuuriüksuse või kolmanda isiku huve või mis sisaldab avaldamisele mittekuuluvaid isikuandmeid;
 • kinni pidama töödistsipliinist ja linnavalitsuse sisekorraeeskirjast;
 • kasutama teenistuse tõttu talle usaldatud vara heaperemehelikult ja kokkuhoidlikult.
 1. Vastutus

Linnamajanduse spetsialist vastutab:

6.1. käesoleva ametijuhendi punkti 3 ning seaduste ja teiste õigusaktidega ettenähtud teenistuskohustuste nõuetekohase ja korrektse täitmise eest, samuti linnapea, aselinnapea (kes kureerib linnamajandusosakonna tegevust) või linnamajandusosakonna juhataja ülesannete ja korralduste täitmise eest;

 • esitatud andmete õigsuse ja seadustele vastavuse eest.
 1. Kvalifikatsiooninõuded:

Linnamajanduse spetsialisti ametikohale nimetatakse isik, kes:

 • vastab “Avaliku teenistuse seaduses” sätestatud nõuetele;
 • omab tehnilist kõrgharidust ja erialast töökogemust vähemalt 5 aastat;
  • oskab kasutada arvutit (Word, Excel, E-post, Internet jms) ja kaasaegset bürootehnikat;
  • tunneb asjaajamise aluseid.
 1. Ametijuhendi muutmine

Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus ümber korraldada tööd linnavalitsuses.

Käesolevaga kinnitan, et olen tutvunud linnamajanduse spetsialisti ametijuhendiga ning kohustun sellega järgima ettenähtud tingimusi ja nõudeid.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *