EST/RUS Ebaseaduslik ränne/ Незаконная миграция
🚤EST/RUS Ebaseaduslik ränne/ Незаконная миграция
🥷Ebaseaduslik ränne, kolmandate riikide kodanike smugeldamine on ohuks
riigi julgeolekule ning liikmesriigid peavad võtma kasutusele meetmeid selle ennetamiseks, tõkestamiseks ning kuritegude uurimiseks.
🇪🇺Euroopa Liidu komisjoni istungil arutasime direktiivi, milles sätestatakse ebaseaduslikule liitu sisenemisele, liidust läbisõidule ja liidus viibimisele kaasaaitamise ennetamise ja tõkestamise miinimumnormi.
👮‍♂️Eesti toetab eelpool nimetatud kuritegude miinimumnõuete õigusliku raamistiku kaasajastamist. Eesti ei pea otstarbekaks ning meie eelistus oleks mitte sätestada inimsmugeldamise koosseisu määrava elemendina tegevusest rahalise kasu saamine, kuna see suurendab oluliselt tõendamiskoormust kriminaalmenetluses ega arvestaks piisavalt rände poliitilistel eesmärkidel ärakasutamise olukordadega. Raskendavate asjaolude osas peab direktiiv tagama suurema paindlikkuse ning võimaluse kohaldada vajadusel täiendavalt teisi kuriteokoosseise.
🇪🇺Eelistame direktiiviga mitte reguleerida detailselt aegumistähtaegu ning jätta need liikmesriikide siseriikliku õiguse otsustada.
🥷Незаконная миграция и перевозка в страны ЕС граждан третьих стран является риском для безопасности государства. Страны ЕС должны предпринять меры для предотвращения незаконной миграции и расследования этих преступлений.
🇪🇺На комиссии по делам ЕС обсудили директиву, которая устанавливает минимальные нормы для предотвращения и препятствования незаконного въезда в страны ЕС, транзитного проезда и оказания помощи для незаконного пребывания в ЕС.
👮‍♂️Эстония поддерживает приведение правовой базы минимальных требований в соответствие современными условиями. Но наша страна не считает необходимым включать в состав преступления элемент о получении платы при пособничестве незаконной миграции. Так как поиск доказательств получения вознаграждения контрабандистами усложнил бы уголовное расследование. Кроме того, нужно иметь в виду, что незаконная миграция может быть использована, как метод политического давления на страны.
🇪🇺Эстония предпочла бы не регулировать в рамках этой директивы сроки давности исков, а оставить право решения по этому вопросу каждой стране.
С уважением

Maria Jufereva-Skuratovski

Депутат парламента

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *