Nädal Riigikogus/ Неделя в Рийгикогу
Nädal Riigikogus/ Неделя в Рийгикогу
🇪🇪🇺🇦ESMASPÄEV: Väliskomisjon saab ülevaate Eesti-Ukraina julgeolekuleppe sõlmimisest.
🏛️TEISIPÄEV: Eesti Kultuurkapitali seaduse ja hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu lõpphääletus, millega: — luuakse võimalus rahastada lisaks Riigikogu otsusega kinnitatud riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingereas nimetatud kultuuriehitistele veel ühe strateegilise eesmärgiga riikliku tähtsusega kultuuriehitist. 💶Samuti toetatakse Eesti kultuuri säilimisse ja arendamisse oluliselt panustavate loovisikute toimetulekut.
Terviseminister annab ülevaate riigi pikaajalise arengustrateegia «Eesti 2035″ elluviimisest».
🧑‍🎓KOLMAPÄEV: tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu teine lugemine, millega muudetakse füüsilise isiku maksustatavast tulust koolituskulude mahaarvamise tingimusi. Eelnõu pikendab noorte huviharidusega seotud kulude mahaarvamise õigust üle 18-aastaste õppijate puhul kuni põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppe tasemeõppe lõppemiseni või õpilase kooli nimekirjast väljaarvamiseni.
🇪🇪🇺🇦ПОНЕДЕЛЬНИК: Комиссия иностранных дел обсудит договор о безопасности между Эстонией и Украиной.
🏛️ВТОРНИК: Состоится финальное голосование по законопроекту, который позволит профинансировать строительство еще одного культурного объекта государственной важности стратегического значения помимо списка культурных объектов, утвержденного Рийгикогу. Кроме того, закон включает поддержку творческих лиц, который вносят существенный вклад в сохранение и развитие культуры Эстонии.
🧬Министр здоровья даст обзор сферы в рамках долгосрочной стратегии развития «Эстония 2035»
🧑‍🎓СРЕДА: Пройдет второе чтение законопроекта об изменении закона о подоходном налоге, который изменит условия вычета учебных расходов из облагаемого налогом дохода частного лица. Законопроект продлевает право на вычет расходов, связанных с образованием по интересам, для учащихся, которые старше 18 лет, до того момента пока они числятся в списках учащихся основной школы, гимназии, профтеха.
С уважением

Maria Jufereva-Skuratovski

Депутат парламента

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *